]> [collector note: Bryophyte herbarium: TNS, Japan (Bryo.): H, NICH, TKU] Botany Saito, Kamezo Saito, Kamezo K. Saito Kamezo Saito 1947