]> Botany Camillo Karl Schneider Camillo Karl Schneider C. Schneider Schneider, C. Schneider, Christof 1876 1951