]> Botany Plotnikova, Lilian Surenovna, Nekrasov, Vladimir & Smirnova, N. Plotnikova, Lilian Surenovna, Nekrasov, Vladimir & Smirnova, N. Lilian Surenovna Plotnikova, Vladimir Nekrasov, & N. Smirnova L. S. Plotnikova, V. Nekrasov, & N. Smirnova Plotnikova, L. S., Nekrasov, V. & Smirnova, N.