]> Botany Siri, Augusto, White, Merlin M. & Lichtwardt, Robert W. Siri, Augusto, White, Merlin M. & Lichtwardt, Robert W. A. Siri, M. M. White & R. W. Lichtwardt Siri, M. M. White & Lichtw. Siri, M. M. White & Lichtwardt