]> Botany Wu, Cheng yih & Ku, Tsue-chih Wu, Cheng yih & Ku, Tsue-chih C. Y. Wu & T. C. Ku Wu, C. Y. & Ku, T. C.