]> [collector note: Nebraska: US] Botany Thomson, Ray Thomson, Ray R. Thomson