]> Botany Example of Name Published: Ascochyta linicola Naumov & Vassiljevsky, Mater. Mycol. Phytopath. Leningrad 5: 3. 1926 Naumov, Nikolai Alexsandrovich & Vassiljevsky, N. I. Naumov, Nikolai Alexsandrovich & Vassiljevsky, N. I. N. A. Naumov & N. I. Vassiljevsky Naumov & Vassiljevsky Nikolai Alexsandrovich Naumov & N. I. Vassiljevsky