]> [collector note: IBK] Botany Liang, Chou-feng Liang, Chou-feng C. F. Liang 1921