]> [author note: Univ. Air] [collector note: KYO (orig.), TI, US] Botany Iwatsuki, Kunio Iwatsuki, Kunio K. Iwats. K. Iwatsuki Iwatsuki, K. Kunio Iwatsuki 1936