]> Botany Kennedy, Patrick Beveridge & Goodding, Leslie Newton Kennedy, Patrick Beveridge & Goodding, Leslie Newton P. B. Kennedy & L. N. Goodding