]> Botany Howard, Bruce R. Howard, Bruce R. B. R. Howard Howard, B. R. Bruce R. Howard 1966