]> Botany Ridsdale, Colin Ernest & Reynoso, Ernesto J. Ridsdale, Colin Ernest & Reynoso, Ernesto J. C. E. Ridsdale & E. J. Reynoso Ridsdale, C. E. & Reynoso, E. J.