]> A barcode-00244518 Russia Krasnoyarsk Kray Eniseisk [Yeniseysk] gubernia. Achinskii uezdi: the bank of Bozhjago Lake. Iter ad distr. Krasnojarsk et Atschinsk (Gub. Enisseisk.) [Krasnoyarsk] 2011-07-12 16:15:45 N. I. Kusnezow