]> [collector note: Col. with H. GarcĂ­a-Barriga & M. Ishikawa; COL, ECON] Botany Hashimoto, Yohei Hashimoto, Yohei Y. Hashimoto