]> Botany Bradshaw, Margaret Elizabeth Bradshaw, Margaret Elizabeth M. E. Bradshaw Margaret E. Bradshaw 1926