]> Botany Vestal, Paul Anthony & Vestal, Mary R. Vestal, Paul Anthony & Vestal, Mary R. P. A. Vestal & M. R. Vestal