]> [author note: Univ. Kansas] [collector note: Trichomycetes; FH] Botany White, Merlin Milton White, Merlin Milton M. M. White Merlin Milton White