]> A barcode-00934218 China Sichuan Hong Miaozi, Huanglong Nature Preserve, Huanglong, Aba Prefecture Acer caesium subsp. giraldii (Pax) E. Murray (Pax) E. Murray 2018-07-02 09:52:18 A. Aiello, M. Dosmann, W. Friedman, Y. Gao, X. Gao & K. Wang bis