]> Botany Vasey, George Richard & Porter, Thomas Conrad Vasey, George Richard & Porter, Thomas Conrad G. R. Vasey & T. C. Porter Vasey, G. R. & Porter, T. C.