]> A barcode-00097595 Russia Krasnoyarsk Kray In steppa prope opp. Minussinsk Onosma transrhymnense Klokov Klokov 2010-08-16 16:41:36 N. M. Martianov