]> Botany [collector note: A] Hiroshi Ikeda, Michio Wakabayashi, Shinobu Akiyama, Futoshi Miyamoto, Yong Fei, Makoto Amano & Takayuki Kawahara Hiroshi Ikeda, Michio Wakabayashi, Shinobu Akiyama, Futoshi Miyamoto, Yong Fei, Makoto Amano & Takayuki Kawahara H. Ikeda, M. Wakabayashi, S. Akiyama, F. Miyamoto, Y. Fei, M. Amano & T. Kawahara