]> [collector note: A (plants from Kyushu, col. 1917), E (col. 1923-1931), H, KYO (orig.), TI] Botany Tashiro, Zentaro Tashiro, Zentaro Z. Tash. Z. Tashiro Zentaro Tashiro 1872 1947