]> Shinshu Univ., Matsumoto; Research: Zingiberaceae (Alpinia & related genera); Weigela (Caprifoliaceae) [collector note: China (Guangdong, Hainan, Taiwan & Yunnan); AAU, K, KYO, TAIF, TI, US] Botany Funakoshi, Hidenobu Funakoshi, Hidenobu H. Funakoshi Funak. Funakoshi Hidenobu Funakoshi 1962